گوشه نگار – قسمت دوم (دستگاه سه گاه)

در دومین بخش از پروژه‌ی «گوشه‌نگار» که قرار است در آن، دستگاه‌ها و آوازهای ایرانی به زبانی ساده بیان شود، اشکان کمانگری، خواننده‌ی جوانی که تاکنون آثار متعددی را منتشر کرده است، «سه‌گاه» را تحلیل و قطعاتی در این دستگاه را اجرا می‌کند.